logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Instrukcje i procedury

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.4.1

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.4.1 dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Link do instrukcji (plik PDF 0.9 MB ) v 1.4.1  WERSJA ARCHIWALNA

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.4.1 z dnia 26 stycznia 2018 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD od dnia 29 stycznia 2018 r.

Informujemy, że zakres merytoryczny niniejszej Instrukcji jest tożsamy z Instrukcją w wersji 1.4, a wprowadzone zmiany wynikają jedynie z dostosowania dokumentu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.4

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Link do instrukcji (plik PDF 0,9 MB ) v 1.4  WERSJA ARCHIWALNA !!!

Wykaz zmian (plik PDF 0,3 MB) 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.4 z dnia 12 października 2017 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD po dniu 2 września 2017 r.

Materiał pomocniczy - wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach 10.1.3 – AKTUALIZACJA

Materiał pomocniczy-wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach 10.1.3 – AKTUALIZACJA

W związku z udostępnieniem w dniu 20 czerwca br. zmienionego Regulaminu konkursu publikujemy zaktualizowany Materiał pomocniczy w zakresie poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru w zakresie Działania 10.1, przygotowany dla naboru nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-240/17. Aktualizacja dotyczy punktu 3.1.2 Cel szczegółowy osi priorytetowej i wskaźniki realizacji celu. Niniejszy materiał stanowi dokument pomocniczy dla Wnioskodawców w podczas pisania wniosku o dofinansowanie projektu. Zwraca uwagę i punktuje wybrane ważne aspekty dotyczące przygotowania wniosku. Korzystanie z przygotowanego materiału nie zwalnia jednak Wnioskodawcy z obowiązku zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami, Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020oraz pozostałymi dokumentami programowymi.

Materiał pomocniczy w zakresie poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 10.1_aktualizacja

Materiał pomocniczy - wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach 10.2 - ZIT – AKTUALIZACJA

Materiał pomocniczy-wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach 10.2 - ZITAKTUALIZACJA

W związku z udostępnieniem w dniu 20 czerwca br. zmienionego Regulaminu konkursu publikujemy zaktualizowany Materiał pomocniczy w zakresie poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru w zakresie Działania 10.2, przygotowany dla naborów nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17, RPDS.10.02.03-IZ.00-02-242/17, RPDS.10.02.04-IZ.00-02-243/17. Aktualizacja dotyczy punktu 3.1.2 Cel szczegółowy osi priorytetowej i wskaźniki realizacji celu. Niniejszy materiał stanowi dokument pomocniczy dla Wnioskodawców w podczas pisania wniosku o dofinansowanie projektu. Zwraca uwagę i punktuje wybrane ważne aspekty dotyczące przygotowania wniosku. Korzystanie z przygotowanego materiału nie zwalnia jednak Wnioskodawcy z obowiązku zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami, Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020oraz pozostałymi dokumentami programowymi.

Materiał pomocniczy w zakresie poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 10.2_aktualizacja

Materiał pomocniczy-wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach 10.2 - ZIT

Wersja archiwalna 

Publikujemy materiał pomocniczy w zakresie poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru w zakresie Działania 10.2, przygotowany dla naborów nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17, RPDS.10.02.03-IZ.00-02-242/17, RPDS.10.02.04-IZ.00-02-243/17.

Niniejszy materiał stanowi dokument pomocniczy w poprawnym wypełnieniu wniosku o dofinansowanie projektu, zwraca uwagę i punktuje wybrane ważne aspekty dotyczące przygotowania wniosku. Korzystanie z przygotowanego materiału nie zwalnia jednak Wnioskodawcy z obowiązku zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami, Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020oraz pozostałymi dokumentami programowymi.

Materiał pomocniczy w zakresie poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie naborów nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17, RPDS.10.02.03-IZ.00-02-242/17, RPDS.10.02.04-IZ.00-02-243/17 (PDF 621 kB)

Strona 2 z 4