logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPDS.08.07.00-IP.02-02-411/20 - Nabór wniosków

Opis

Projekty na rzecz wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego (subregiony: wrocławski i m. Wrocław; legnicko-głogowski) w wieku 35-64 lat.

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
22.10.2020 13:18:00
Data rozpoczęcia naboru
23.11.2020 00:01:00
Data zakończenia naboru
30.11.2020 15:30:00

RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20 - Nabór wniosków

Opis

nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w których będą udzielane bezzwrotne dotacjie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
10.09.2020 11:56:00
Data rozpoczęcia naboru
16.10.2020 00:01:00
Data zakończenia naboru
30.10.2020 15:30:00

RPDS.10.01.03-IZ.00-02-405/20 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs dla ZIT AJ

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie
10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AJ
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
31.08.2020 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
30.09.2020 08:00:00
Data zakończenia naboru
16.10.2020 15:00:00

RPDS.10.01.04-IZ.00-02-406/20 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie
10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
31.08.2020 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
30.09.2020 08:00:00
Data zakończenia naboru
16.10.2020 15:00:00

RPDS.09.01.01-IP.02-02-401/20 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów na rzecz integracji społeczno- zawodowej

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
15.07.2020 00:01:00
Data rozpoczęcia naboru
17.08.2020 00:01:00
Data zakończenia naboru
17.09.2020 15:30:00

RPDS.09.03.00-IP.02-02-400/20 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosku w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
16.06.2020 13:19:00
Data rozpoczęcia naboru
17.06.2020 00:01:00
Data zakończenia naboru
23.06.2020 15:30:00

RPDS.09.01.01-IP.02-02-396/20 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich otoczenia

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
25.05.2020 11:31:00
Data rozpoczęcia naboru
25.06.2020 00:01:00
Data zakończenia naboru
30.07.2020 15:30:00

RPDS.09.03.00-IP.02-02-395/20 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.3. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem covid-19 w 2020 r.

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
05.05.2020 16:19:00
Data rozpoczęcia naboru
06.05.2020 00:01:00
Data zakończenia naboru
11.05.2020 15:30:00

RPDS.08.02.00-IP.02-02-394/20 - Nabór wniosków

Opis

Projekt pozakonkursowy Eures

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
30.04.2020 15:00:00
Data rozpoczęcia naboru
11.05.2020 00:01:00
Data zakończenia naboru
22.05.2020 15:30:00

RPDS.08.01.00-IP.02-02-386/20 - Nabór wniosków

Opis

projekty pozakonkursowe PUP

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
09.04.2020 14:21:00
Data rozpoczęcia naboru
20.04.2020 00:01:00
Data zakończenia naboru
30.04.2020 15:30:00

Strona 1 z 13