logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Zgłoś problem

Wyślij zgłoszenie o problemie technicznym z systemem SOWA EFS RPDS. Pomoc techniczna obejmuje wsparcie przy użytkowaniu systemu, nie obejmuje zaś kwestii merytorycznych związanych z wypełnianymi wnioskami lub fiszkami, które należy kierować w odrębnym trybie do właściwej instytucji ogłaszającej nabór. Szczegółowa procedura dotycząca funkcjonowania wsparcia technicznego dla użytkowników dostępna jest w zakładce Pomoc.
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
Oświadczenie użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS. Kliknij, aby rozwinąć

Oświadczenie użytkownika Systemu SOWA EFS RPDS oraz Wnioskodawcy/Beneficjenta będącego osobą fizyczną

W związku z korzystaniem z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SOWA EFS RPDS, zwanego dalej Systemem), dla wszystkich składanych w Systemie wniosków o dofinansowanie i realizowanych projektów oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem przetwarzanych w Systemie danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: inspektor@umwd.pl.
 2. Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celach:

a.     zarządzania Systemem,

b.     realizacji naboru, oceny wniosku o dofinansowanie oraz procedury odwoławczej,

c.     wprowadzenia do Centralnego Systemu Teleinformatycznego w przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie,

d.     publikacji wyników naboru na stronach internetowych www.bip.umwd.dolnyslask.pl, www.rpo.dolnyslask.pl, a także stronach internetowych Instytucji Pośredniczących RPO WD 2014-2020,

e.     w przypadku wyboru wniosku do dofinansowania – do zawarcia oraz dokonywania zmian w umowie / porozumieniu / decyzji o dofinansowaniu,

f.      udzielenia wsparcia,

g.     monitoringu, analiz, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości,

h.     odzyskiwania środków,

i.       realizacji ewentualnych roszczeń na drodze postępowania sądowego,

j.       działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WD 2014 – 2020,

k.     archiwalnych oraz statystycznych.

 1. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c, a w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych - art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwanego RODO.
 2. Moje dane osobowe przetwarzane w Systemie należą do zbioru danych pn. Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w Systemie w związku z wykonywaniem obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach RPO WD 2014-2020. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji RPO WD 2014-2020 i są przetwarzane w szczególności na podstawie:

·         rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

·         rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),

·         ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.),

·         ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 201 9 r. poz. 869, z późn. zm.).

 1. W sytuacji, gdy wniosek o dofinansowanie zostanie oceniony pozytywnie moje dane będą też przetwarzane w Centralnym Systemie Teleinformatycznym prowadzonym przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, na podstawie:

·         rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

·         rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

·         ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.),

·         rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

 1. Dane przetwarzane w Centralnym Systemie Teleinformatycznym należą do zbioru danych pn. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, dla którego Administratorem jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@miir.gov.pl.
 2. Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucje Pośredniczące RPO WD 2014–2020, członkowie Komisji Oceny Projektów powołanych w ramach RPO WD 2014-2020, podmiot udzielający wsparcia techniczno-merytorycznego dla SOWA EFS RPDS, operator pocztowy lub kurier (w przypadku korespondencji papierowej), Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, powołani eksperci, biegli, strony i inni uczestnicy postępowań administracyjnych / sądowych, Partner projektu (jeśli dotyczy) oraz podmioty, które na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 lub Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 uczestniczą w naborze, ocenie wniosku o dofinansowanie, procedurze odwoławczej. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, analizy, tłumaczenia, ekspertyzy na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014–2020, Instytucji Pośredniczących RPO WD 2014-2020 lub Wnioskodawcy/ Beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014–2020, Instytucji Pośredniczących RPO WD 2014–2020 lub Wnioskodawcy/Beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WD 2014–2020. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa lub publikowane w BIP Urzędu.
 3. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby dokonania oceny, wyboru do dofinansowania i rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia RPO WD 2014–2020 oraz do czasu zakończenia archiwizacji dokumentacji.
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

a.        dla użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, kraj, PESEL

b.       dla Wnioskodawcy/Beneficjenta będącego osobą fizyczną: nazwa wnioskodawcy, forma prawna, forma własności, NIP, REGON, Kraj, Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail

 1. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zarejestrowania się w Systemie jako użytkownika SOWA, brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie oraz brak możliwości udzielenia wsparcia. Podanie danych jest konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz w przypadku wyboru projektu do dofinansowania – zawarcia umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowaniu.
 2. Posiadam dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 3. Posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Moje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.


Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta dotyczące obowiązków wobec osób, których dane osobowe są wprowadzane do wniosku o dofinansowanie

W związku z korzystaniem z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego zwany dalej Systemem), dla wszystkich składanych w Systemie wniosków o dofinansowanie i realizowanych projektów oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

Wnioskodawca jako podmiot składający wniosek o dofinansowanie projektu lub fiszkę projektu, a w przypadku uzyskania dofinansowania projektu – Beneficjent, jest odpowiedzialny za zgodność z dokumentami źródłowymi danych osobowych wprowadzonych przez siebie do Systemu, jest też odpowiedzialny za wypełnienie obowiązków związanych z ochroną osób, których dane wprowadza do wniosku lub fiszki (dalej zwane odpowiednio „osobami” oraz „danymi osób” lub „danymi”), uzyskania zgód osób jeśli są wymagane, oraz ma obowiązek wcześniej poinformować te osoby o tym, że ich dane będą przetwarzane w Systemie. Jednocześnie ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w dalszych punktach niniejszego oświadczenia oraz poinformować te osoby o niżej wymienionych kwestiach, zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwanego RODO.

 1. Administratorem danych osób wprowadzanych do Systemu i przetwarzanych w ramach projektów jest:

·         w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

·         w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

 1. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

·         Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - e-mail: inspektor@umwd.pl;

·         Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - e-mail: iod@miir.gov.pl.

 1. Dane osobowe przetwarzane są/będą w celach:

a.        zarządzania Systemem,

b.       realizacji naboru, oceny wniosku o dofinansowanie oraz procedury odwoławczej,

c.        wprowadzenia do Centralnego Systemu Teleinformatycznego w przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie,

d.       publikacji wyników naboru na stronach internetowych www.bip.umwd.dolnyslask.pl, www.rpo.dolnyslask.pl, a także stronach internetowych Instytucji Pośredniczących RPO WD 2014-2020,

e.       w przypadku wyboru wniosku do dofinansowania – do zawarcia oraz dokonywania zmian w umowie / porozumieniu / decyzji o dofinansowaniu,

f.         udzielenia wsparcia,

g.        monitoringu, analiz, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości,

h.       działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WD 2014 – 2020,

i.         odzyskiwania środków,

j.         realizacji ewentualnych roszczeń na drodze postępowania sądowego,

k.        archiwalnych oraz statystycznych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c, a w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych - art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a.        w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020
w szczególności:

·         rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

·         rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),

·         ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);

·         ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);

b.       w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:

·         rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

·         rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

·         ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.),

·         rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje tylko dane niezbędne dla realizacji ww. celów oraz nie może wykraczać poza zakresy podane w sekcji „ZAKRES DANYCH PRZETWARZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020”. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO pobierane dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”).
 1. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest Wnioskodawca/Beneficjent, który złożył wniosek o dofinansowanie lub realizował projekt w ramach RPO WD 2014-2020.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Wnioskodawcę, który w przypadku uzyskania dofinansowania staje się Beneficjentem Projektu, wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 3. Wnioskodawca, a następnie Beneficjent podczas realizacji Projektu zapewnia przestrzeganie RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.
 4. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze w tym zakresie, związane w szczególności z brakiem uzyskania zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, bądź z niezapewnieniem dostatecznej ochrony przetwarzania danych, obciążają Wnioskodawcę, a następnie Beneficjenta.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą: Instytucje Pośredniczące RPO WD 2014–2020, członkowie Komisji Oceny Projektów powołanych w ramach RPO WD 2014-2020, operator pocztowy lub kurier (w przypadku korespondencji papierowej), podmiot udzielający wsparcia techniczno-merytorycznego dla SOWA EFS RPDS, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, powołani eksperci, biegli, strony i inni uczestnicy postępowań administracyjnych / sądowych, Partner projektu (jeśli dotyczy) oraz podmioty, które na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 uczestniczą w naborze, ocenie wniosku o dofinansowanie, procedurze odwoławczej, a na zlecenie Wnioskodawcy/ Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, analizy, tłumaczenia, ekspertyzy na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014–2020, Instytucji Pośredniczących RPO WD 2014-2020 lub Wnioskodawcy/ Beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014–2020, Instytucji Pośredniczących RPO WD 2014–2020 lub Wnioskodawcy/Beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WD 2014–2020. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa lub publikowane w BIP Urzędu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na dokonania oceny, wyboru do dofinansowania i rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia RPO WD 2014–2020 oraz do czasu zakończenia archiwizacji dokumentacji.
 7. Z uwzględnieniem zasady minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO), podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz w przypadku wyboru projektu do dofinansowania – zawarcia umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowaniu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie oraz brak możliwości udzielenia wsparcia.
 8. Osoby posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
 9. Osoby mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.


ZAKRES DANYCH PRZETWARZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020:

Zbiór: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020:

1. Dane osobowe zwykłe:

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mailowy, nr rachunku, stanowisko i miejsce pracy, wymiar czasu pracy, okres zaangażowania w projekcie, wynagrodzenie, forma zaangażowania, numery ksiąg wieczystych, numery działek, obręb, numer przyłącza gazowego, kraj, obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA), login, nazwa wnioskodawcy/instytucji/beneficjenta/partnera,  forma prawna, typ instytucji, forma własności, adres siedziby/instytucji, fax, REGON, rodzaj przyznanego wsparcia (w tym szkolenia z zakresu TIK), objęcie wsparciem pracowników instytucji, rodzaj uczestnika, wiek w chwili przystępowania do projektu, (planowana) data zakończenia szkoły w której uczestnik otrzymał wsparcie, data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie/we wsparciu, płeć, status/sytuacja osoby (w tym na rynku pracy) w chwili przystąpienia do projektu/zakończenia udziału w projekcie, inne rezultaty dotyczące osób młodych, zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa, osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, niekorzystna sytuacja społeczna, data założenia działalności gospodarczej, kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej, PKD założonej działalności gospodarczej, dane podpisu elektronicznego, profil pomocy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, tytuł zawodowy/naukowy, rodzaj funkcji, rodzaj specjalności techniczno-budowlanej, specjalizacja zawodowa, nr zaświadczenia o przynależności osób posiadających uprawnienia budowlane do PIIB, nr ewidencyjny PIIB, nr ewidencyjny uprawnień budowlanych, nr decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, zakres uprawnień zawodowych, informacja o rozdzielności majątkowej, wizerunek, głos;

 

2. Dane osobowe szczególnych kategorii (w przypadku projektu, którego realizacja obejmuje przetwarzanie tego typu danych), które ujawniają bezpośrednio lub w kontekście:

• pochodzenie rasowe lub etniczne;

• stan zdrowia;

 

3.     Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących.

 

 

Zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:

 

Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)

Lp.

Nazwa

1

Imię

2

Nazwisko

3

Telefon

4

Adres e-mail

5

Kraj

6

PESEL

 

Wnioskodawcy

1

Nazwa wnioskodawcy

2

Forma prawna

3

Forma własności

4

NIP

5

Kraj

6

Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail

 

Beneficjenci/Partnerzy

1

Nazwa beneficjenta/partnera

2

Forma prawna beneficjenta/partnera

3

Forma własności

4

NIP

5

REGON

6

Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail

7

Kraj

8

Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

 

Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Lp.

Nazwa

1

Kraj

2

Nazwa instytucji

3

NIP

4

Typ instytucji

5

Województwo

6

Powiat

7

Gmina

8

Miejscowość

9

Ulica

10

Nr budynku

11

Nr lokalu

12

Kod pocztowy

13

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)

14

Telefon kontaktowy

15

Adres e-mail

16

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

17

Data zakończenia udziału w projekcie

18

Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji

19

Rodzaj przyznanego wsparcia

20

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu

21

Data zakończenia udziału we wsparciu

 

Dane uczestników indywidualnych

Lp.

Nazwa

1

Kraj

2

Rodzaj uczestnika

3

Nazwa instytucji

4

Imię

5

Nazwisko

6

PESEL

7

Płeć

8

Wiek w chwili przystępowania do projektu

6

Wykształcenie

9

Województwo

10

Powiat

11

Gmina

12

Miejscowość

14

Ulica

15

Nr budynku

16

Nr lokalu

17

Kod pocztowy

18

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)

19

Telefon kontaktowy

20

Adres e-mail

21

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

22

Data zakończenia udziału w projekcie

23

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

24

Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia

25

Wykonywany zawód

26

Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)

27

Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

28

Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)

29

Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

30

Rodzaj przyznanego wsparcia

31

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu

32

Data zakończenia udziału we wsparciu

33

Data założenia działalności gospodarczej

34

Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej

35

PKD założonej działalności gospodarczej

36

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

37

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

38

Osoba z niepełnosprawnościami

39

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

Dane dotyczące personelu projektu.

Lp.

Nazwa

1

Imię

2

Nazwisko

3

Kraj

4

PESEL

5

Forma zaangażowania

6

Okres zaangażowania w projekcie

7

Wymiar czasu pracy

8

Stanowisko

9

Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość

10

Nr rachunku bankowego

11

Kwota wynagrodzenia

Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane
w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Lp.

Nazwa

1

Nazwa wykonawcy

2

Imię

3

Nazwisko

4

Kraj

5

NIP

6

PESEL

7

Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość

8

Nr rachunku bankowego

9

Kwota wynagrodzenia

10

Numer działki

11

Obręb

12

Numer księgi wieczystej

13

Numer przyłącza gazowego

 

 

Załączniki


Aby wysłać formularz, wpisz wynik działania matematycznego (wymagane)
Rozwiąż równanie matematyczne