logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Instrukcje i procedury

Materiał pomocniczy-wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach 10.1.3

WERSJA ARCHIWALNA 

 

Publikujemy materiał pomocniczy w zakresie poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru w zakresie Działania 10.1, przygotowany dla naboru nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-240/17

Niniejszy materiał stanowi dokument pomocniczy w poprawnym wypełnieniu wniosku o dofinansowanie projektu, zwraca uwagę i punktuje wybrane ważne aspekty dotyczące przygotowania wniosku. Korzystanie z przygotowanego materiału nie zwalnia jednak Wnioskodawcy z obowiązku zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami, Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020oraz pozostałymi dokumentami programowymi.

 

Materiał-pomocniczy-w-zakresie-poprawnego-wypełniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-zakresie-Działania-10.1 ( PDF 583 kB)

 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wraz z wykazem zmian w instrukcji)

 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Link do instrukcji  (plik PDF 0,9 MB ) v 1.3  -WERSJA ARCHIWALNA!

Wykaz zmian (plik PDF 317 KB) 

  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.3 z dnia 22 maja 2017 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD po dniu 1 maja 2017 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wraz z wykazem zmian w instrukcji)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Link do instrukcji (plik PDF 1,02 MB) - wersja 1.2   (dla naborów ogłoszonych do 30 kwietnia 2017 r.) -WERSJA ARCHIWALNA!

Wykaz zmian (plik PDF 380 KB)

 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGOWOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.2 z dnia 5 stycznia 2017 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD po dniu 14 października 2016 r. z zastrzeżeniem poniższej informacji.

 Dla konkursów na projekty OPS i PCPR ogłoszonych w ramach Działania 9.1 RPO WD 31 października 2016 r. możliwe jest złożenie wniosku w oparciu o Instrukcję w wersji 1.1 z dnia 13 maja 2016 r., pod warunkiem, że:

 - w przypadku niezgodności zapisów pierwszeństwo nad zapisami Instrukcji mają zapisy Regulaminu konkursu oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,

- w przypadku skierowania wniosku do negocjacji w ramach etapu oceny formalno-merytorycznej IOK może wymagać od Wnioskodawcy skorygowania wniosku zgodnie z aktualnym brzmieniem Instrukcji.

Pytania merytoryczne

Wsparcie techniczne obejmuje jedynie problemy związane z obsługą i nieprawidłowościami w funkcjonowaniu systemu, pojawiające się podczas jego użytkowania. Wsparcie techniczne nie służy wyjaśnieniu kwestii merytorycznych związanych z wypełnianymi wnioskami lub fiszkami.

Pytania merytoryczne należy kierować w odrębnym trybie do właściwej Instytucji Ogłaszającej Konkurs

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław
Infolinia: 801 700 008
tel.: (71) 776 95 01, (71) 776 96 51,
fax.: (71) 776 98 41
e-mail: pife@dolnyslask.pl
Punkt jest czynny:
w poniedziałki w godz: 7.30-17.30
w pozostałe dni robocze w godz: 7.30-15.30

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Al. Armii Krajowej 54 pok.100 - I piętro
50-541 Wrocław
tel. (71) 397 41 10/11, infolinia: 800 300 376
e-mail: promocja@dwup.pl
Punkt jest czynny:
pn. - pt. 7.30-15.30 

 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Link do instrukcji (plik PDF 1,14 MB) - wersja 1.1 instrukcji obowiązuje od 13.05.2016 r. -WERSJA ARCHIWALNA!

Strona 3 z 4