logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Aktualności

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.4

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 Link do instrukcji (plik PDF 0,9 MB ) v 1.4  WERSJA ARCHIWALNA

 Wykaz zmian (plik PDF 0,3 MB) 

 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.4 z dnia 12 października 2017 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD po dniu 2 września 2017 r.

Materiał pomocniczy dla prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach 10.3

 

Materiał pomocniczy-wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach 10.3– Wskaźnik horyzontalny i stawki jednostkowe dla osób z niepełnosprawnością w Działaniu 10.3

 

 

 

IZ RPO WD informuje, że dla wniosków o dofinansowanie składanych w naborze nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17 nie ma możliwości wyboru z listy rozwijanej wskaźnika horyzontalnego Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno– komunikacyjne (TIK). W związku z tym Wnioskodawca, aby dopełnić wymogów określonych w regulaminie, powinien wpisać ten wskaźnik jako specyficzny dla projektu. Szczegółowe informacje o sposobie wpisania wskaźnika specyficznego dla projektu zawarte są w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020

 

 

 

Ponadto IZ RPO WD prosi o nie wybieranie z listy rozwijanej stawek jednostkowych dla osób z niepełnosprawnością. W projektach dedykowanych osobom niepełnosprawnym złożonych w naborze nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17 nie stosuje się stawek jednostkowych (zgodnie z Regulaminem lub załącznikiem nr 4). Należy stosować natomiast 3 pozostałe stawki jednostkowe odpowiednio dla języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.3

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) obowiązująca we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD po dniu 1 maja 2017 r. została opublikowana dnia 22 maja 2017 r.

Link -WERSJA ARCHIWALNA!

UWAGA ! - Komunikat dot. Kosztów Pośrednich

 

Suma kosztów pośrednich z poszczególnych lat realizacji projektu(wyliczona jako % kosztów bezpośrednich dla każdego roku odrębnie) musi być równa wartości kosztów pośrednich ogółem(wyliczonej jako % kosztów bezpośrednich ogółem). W przypadku wystąpienia rozbieżności należy w jednym z lat realizacji projektu skorygować kwotę, która została wyliczona wcześniej automatycznie.

System informuje o błędzie tylko w sytuacji, gdy suma kosztów pośrednich z poszczególnych lat przekroczy wartość ogółem. Natomiast jeśli suma z poszczególnych lat będzie niższa od wartości ogółem, możliwe będzie zatwierdzenie i złożenie wniosku, jednak wystąpienie rozbieżności może wpłynąć na wynik oceny projektu.

 

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS RPDS - udostępnienie aplikacji dla użytkowników

Uprzejmie informujemy, że został udostępniony System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  (SOWA EFS RPDS).

SOWA EFS RPDS jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Aplikacja służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  lub  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Aby skorzystać z SOWA EFS RPDS należy założyć i aktywować konto użytkownika. Dodatkowe informacje oraz pliki pomocy można znaleźć w zakładkach górnego menu oraz w stopce.

Strona 3 z 3